PASS NEET (NEET MODEL) ON 04.12.2017 RESULT (ATTENDED :202)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 04.12.2017 RESULT  (ATTENDED :202)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1438343 BHARTI TANWAR              142 36 136 8 91 17 108 13 477 10
2 1438614 AKSHARA V.R                143 34 125 32 72 34 115 8 455 15
3 1440420 NIKITA B SONAWANE          155 15 131 17 76 30 82 34 444 20
4 1408820 KOMAL SHORAIN              151 17 117 51 41 82 110 11 419 28
5 1448236 ANAND BOUDH                132 51 117 51 56 49 88 26 393 39
6 1445770 PRIYANSHA TIWARI           125 70 125 32 60 44 51 88 361 50
7 1447984 ANIL KUMAR                 126 65 131 17 10 160 92 24 359 51
8 1449236 ISHA SAINI                 127 59 127 24 11 154 93 22 358 52
9 1407942 SANGEETA KUMARI            130 54 100 89 33 94 91 25 354 55
10 1441030 MUSKAM AGGARWAL            133 49 112 64 45 72 63 56 353 57
11 1444512 PRIYANKA                   111 97 76 150 72 34 74 40 333 66
12 1439585 ANUJA                      103 120 80 139 64 40 81 35 328 67
13 1447498 SOMYA JEET                 148 28 105 79 23 119 49 92 325 69
14 1445135 APARNA SINGH               124 74 91 108 52 63 58 71 325 69
15 1446241 SRISHTI MEENA              127 59 82 132 32 96 78 37 319 71
16 1446192 RACHNA                     124 74 93 101 37 87 56 75 310 76
17 1444648 AMIT KUMAR                 133 49 84 129 31 99 61 65 309 79
18 1433549 HEMANT DAYMA               122 81 92 103 31 99 58 71 303 83
19 1432371 NAMITA KUMARI              101 124 117 51 42 80 34 124 294 87
20 1441412 B.ANIL KUMAR               123 78 98 92 18 135 39 107 278 98
21 1444365 ANAMIKA SHARMA             115 90 45 186 54 56 55 77 269 107
22 1447807 AYUSH KATARIA              117 86 63 163 35 93 52 85 267 108
23 1447354 ANKITA RAI                 124 74 78 147 22 124 37 111 261 113
24 1420117 PRATIKSHA DUBEY            123 78 111 68 -6 200 33 127 261 113
25 1448876 VISHAKHA TEOTIA            108 110 68 156 23 119 58 71 257 116
26 1439578 PRIYANKA SAINI             102 121 70 154 26 110 56 75 254 117
27 1435993 HARSH JOON                 115 90 53 177 29 104 56 75 253 118
28 1439583 SHAILY                     103 120 57 173 22 124 18 163 200 148
29 1446749 VIVEK SHARMA               107 114 24 198 27 107 22 153 180 164
30 1448350 SAKSHI RAI                 61 168 59 168 0 196 17 167 137 182
31 1439541 PRIYA YADAV                4 201 29 194 15 143 29 137 77 197