(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST ON 16.12.2017 RESULT (ATTENDED :407)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST  ON 16.12.2017 RESULT  (ATTENDED :407)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1447421 NITISH                   58 34 40 199 78 6 176 28
2 1446904 SUNIL                    59 30 55 118 19 215 133 72
3 1446952 KARTIKEY GOEL            68 15 49 155 13 271 130 82
4 1444134 ANURAG AZAD              59 30 56 111 11 285 126 95
5 1443771 NAVPREETI KAUR           42 99 61 85 17 229 120 108
6 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA      56 42 44 180 16 241 116 119
7 1446158 NILAY PAL                59 30 44 180 1 376 104 152
8 1443937 SONAM KUMARI             36 137 2 380 66 19 104 152
9 1446052 YASH SHARMA              63 22 40 199 1 376 104 152
10 1440641 VISHAL MISHRA            52 53 30 267 21 199 103 155
11 1444429 ANAND LAL DUBEY          41 103 49 155 5 350 95 184
12 1444811 PRIYA CHATURVEDI         15 308 48 160 32 125 95 184
13 1441431 VIJAY YADAV              38 128 35 233 8 318 81 230
14 1443456 PRAFFUL MALKOTI          20 274 45 172 14 260 79 239
15 1446935 VIVEK KUMAR RAI          37 132 39 207 1 376 77 252
16 1447347 KAMAL SHOKEEN            44 83 20 307 6 344 70 274
17 1448285 MD.SOHAIL                32 162 19 312 15 249 66 285
18 1447070 DEEKSHI SHARMA           37 132 31 259 -3 396 65 287
19 1447457 SHIVANI AGGARWAL         50 58 3 377 12 276 65 287
20 1445775 VASU SHARMA              19 277 46 166 -5 403 60 306
21 1441456 SACHIN DHAMA             42 99 16 321 2 365 60 306
22 1445900 BHARAT GOMA              30 180 0 396 11 285 41 349