IX JSTSE MOCK TEST 6 - 24.12.2017 RESULT (ATTENDED :100)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX JSTSE MOCK TEST 6  - 24.12.2017 RESULT  (ATTENDED :100)
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) RANK MATH (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1350564 AMAN SHARMA                         26 33 26 9 16 14 28 1 36 3 132 1
2 1374134 RIYA MITTAL                         29 15 24 12 17 8 23 3 36 3 129 2
3 1443930 PRATHAMESH NARAYAN  30 12 26 9 16 14 16 41 34 5 122 3
4 1344243 MANOJ KUMAR                         34 3 22 27 13 60 20 17 31 12 120 6
5 1375866 KHUSHANK GALGAT                     23 62 27 4 16 14 22 6 32 8 120 6
6 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                28 25 21 32 14 37 24 2 30 17 117 10
7 1338288 ARYAN CHUG                          24 53 26 9 14 37 20 17 31 12 115 11
8 1374199 SANIA KATARIA                       33 4 23 19 15 23 19 21 24 46 114 15
9 1338487 SHATAKSHI                           28 25 23 19 17 8 21 12 25 39 114 15
10 1389267 YUG  SHARMA                         26 33 25 10 14 37 18 26 30 17 113 18
11 1445299 VINAYAK ANAND                       28 25 22 27 15 23 22 6 25 39 112 19
12 1331081 SAKSHAM MISHRA                      25 44 23 19 17 8 15 51 29 21 109 23
13 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  29 15 23 19 13 60 15 51 29 21 109 23
14 1363492 AYUSHI NEHRA                        27 28 22 27 20 1 13 66 25 39 107 27
15 1349656 CHETAN SHARMA                       23 62 22 27 13 60 19 21 29 21 106 30
16 1343509 AMAR PRASAD                         27 28 20 38 15 23 16 41 26 31 104 33
17 1377882 MEDHA VATSAL                        28 25 19 45 13 60 17 29 22 55 99 43
18 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   24 53 18 50 12 70 18 26 21 60 93 46
19 1340038 SHREYA GHOSH                        24 53 18 50 11 83 16 41 20 66 89 48
20 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     23 62 17 57 14 37 12 76 22 55 88 50
21 1447175 JAYANT SAINI                        28 25 20 38 12 70 9 94 17 78 86 56
22 1441230 ASHRITA SRIVALLI  23 62 15 70 13 60 12 76 22 55 85 57
23 1338251 ASHISH JHA                          22 69 16 64 14 37 18 26 13 87 83 60
24 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               24 53 19 45 10 89 11 85 15 82 79 68
25 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               28 25 9 93 11 83 11 85 17 78 76 74
26 1395861 ADITYA SHARMA                       22 69 10 89 8 93 7 97 21 60 68 86
27 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               20 82 12 85 13 60 5 99 12 90 62 90
28 1344882 SAHIL SINGH                         15 97 3 100 14 37 12 76 8 97 52 99