IX JSTSE MOCK TEST 5 - 17.12.2017 RESULT (ATTENDED :99)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX JSTSE MOCK TEST 5  - 17.12.2017 RESULT  (ATTENDED :99)
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) RANK MATH (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1331081 SAKSHAM MISHRA                      41 2 19 23 37 4 36 1 37 3 170 1
2 1350564 AMAN SHARMA                         36 7 21 10 35 9 35 3 31 27 158 3
3 1172397 ANIKET CHATTOPADHYAY                30 24 24 5 31 22 34 4 38 2 157 4
4 1445299 VINAYAK ANAND                       36 7 16 57 36 6 32 13 35 10 155 5
5 1375866 KHUSHANK GALGAT                     30 24 26 1 35 9 29 35 29 38 149 10
6 1374199 SANIA KATARIA                       28 32 24 5 37 4 32 13 27 50 148 11
7 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  34 10 18 36 30 25 35 3 30 29 147 15
8 1389267 YUG  SHARMA                         36 7 20 19 29 35 33 10 29 38 147 15
9 1440961 KARTIKEYA SINGH                     31 20 16 57 32 16 31 22 36 5 146 16
10 1349656 CHETAN SHARMA                       26 37 20 19 31 22 31 22 35 10 143 19
11 1363492 AYUSHI NEHRA                        37 3 20 19 28 45 25 55 31 27 141 21
12 1338288 ARYAN CHUG                          30 24 20 19 28 45 30 30 29 38 137 28
13 1338487 SHATAKSHI                           33 12 15 61 29 35 31 22 29 38 137 28
14 1439601 NIKITA                              34 10 18 36 27 58 25 55 29 38 133 31
15 1344243 MANOJ KUMAR                         24 47 16 57 25 64 33 10 32 20 130 36
16 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                32 17 15 61 28 45 24 62 28 44 127 41
17 1343509 AMAR PRASAD                         26 37 15 61 28 45 25 55 28 44 122 43
18 1377882 MEDHA VATSAL                        18 82 13 81 28 45 28 37 27 50 114 53
19 1447175 JAYANT SAINI                        17 85 16 57 29 35 24 62 26 56 112 55
20 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               18 82 18 36 19 85 19 79 22 75 96 74
21 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               24 47 12 85 18 87 17 82 22 75 93 78
22 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               20 72 9 95 23 72 26 49 15 89 93 78
23 1344882 SAHIL SINGH                         24 47 11 91 27 58 11 96 18 86 91 80
24 1338251 ASHISH JHA                          17 85 17 47 18 87 14 92 14 94 80 89
25 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   24 47 13 81 13 91 7 101 18 86 75 92