IX JSTSE MOCK TEST 4 - 10.12.2017 RESULT (ATTENDED :97)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX JSTSE MOCK TEST 4  - 10.12.2017 RESULT  (ATTENDED :97)
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) RANK MATH (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         27 2 19 10 37 1 23 11 32 9 138 2
2 1172397 ANIKET CHATTOPADHYAY                20 28 26 1 30 18 28 2 32 9 136 3
3 1350564 AMAN SHARMA                         21 21 22 3 33 6 26 6 31 10 133 4
4 1375866 KHUSHANK GALGAT                     24 7 16 23 34 5 25 7 28 30 127 5
5 1389267 YUG  SHARMA                         23 12 13 46 27 33 26 6 32 9 121 10
6 1440961 KARTIKEYA SINGH                     23 12 14 35 32 11 22 17 29 22 120 11
7 1331081 SAKSHAM MISHRA                      15 69 13 46 34 5 23 11 30 17 115 16
8 1445299 VINAYAK ANAND                       19 40 19 10 29 20 19 27 26 36 112 17
9 1338487 SHATAKSHI                           21 21 17 17 26 41 15 56 30 17 109 23
10 1363492 AYUSHI NEHRA                        25 4 12 52 27 33 19 27 23 52 106 25
11 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  17 54 12 52 27 33 19 27 29 22 104 27
12 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                24 7 16 23 17 77 16 52 30 17 103 31
13 1447175 JAYANT SAINI                        21 21 16 23 26 41 16 52 24 49 103 31
14 1374199 SANIA KATARIA                       19 40 10 63 32 11 17 42 25 39 103 31
15 1443930 PRATHAMESH NARAYAN GUPTA            11 93 11 59 32 11 14 67 33 4 101 33
16 1439601 NIKITA                              17 54 14 35 28 26 15 56 24 49 98 37
17 1349656 CHETAN SHARMA                       0 100 21 5 26 41 17 42 30 17 94 41
18 1343509 AMAR PRASAD                         13 83 17 17 25 44 13 74 24 49 92 48
19 1355803 HIYA JOSHI                          16 59 10 63 28 26 14 67 24 49 92 48
20 1356199 KARTIK RAI                          17 54 14 35 23 51 14 67 21 61 89 51
21 1330978 ANUSHKA PANDEY                      17 54 11 59 23 51 19 27 18 80 88 53
22 1361842 SRISHTI SHARMA                      18 45 11 59 21 61 17 42 20 69 87 57
23 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     15 69 8 85 26 41 16 52 22 55 87 57
24 1340038 SHREYA GHOSH                        19 40 8 85 20 64 16 52 21 61 84 61
25 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               20 28 9 73 22 57 12 77 20 69 83 63
26 1380302 PRINCE KUMAR                        14 76 9 73 22 57 17 42 19 76 81 66
27 1344882 SAHIL SINGH                         18 45 8 85 15 87 14 67 19 76 74 73
28 1442700 DIVYA                               15 69 9 73 16 81 13 74 16 84 69 82
29 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               18 45 8 85 19 70 7 93 13 90 65 85
30 1415014 RIPU THE AMAN                       12 88 8 85 9 97 6 96 16 84 51 95