IX JSTSE MOCK TEST 3 - 03.12.2017 RESULT (ATTENDED :122)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX JSTSE MOCK TEST 3  - 03.12.2017 RESULT  (ATTENDED :122)
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) RANK MATH (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         25 13 14 16 22 12 30 6 30 5 121 2
2 1375866 KHUSHANK GALGAT                     26 9 18 5 19 27 33 2 23 30 119 3
3 1345204 BHAVYA GOYAL                        18 79 16 9 24 6 28 15 32 3 118 4
4 1350564 AMAN SHARMA                         21 48 12 28 25 3 27 21 29 8 114 5
5 1338288 ARYAN CHUG                          24 21 15 14 16 59 28 15 29 8 112 8
6 1440961 KARTIKEYA SINGH                     26 9 13 21 22 12 27 21 24 27 112 8
7 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  26 9 9 70 22 12 24 33 24 27 105 17
8 1344243 MANOJ KUMAR                         22 36 8 89 17 47 29 8 28 10 104 20
9 1445299 VINAYAK ANAND                       24 21 15 14 19 27 22 41 24 27 104 20
10 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  25 13 13 21 20 20 24 33 21 46 103 21
11 1343509 AMAR PRASAD                         24 21 9 70 20 20 21 49 25 18 99 25
12 1443930 PRATHAMESH NARAYAN 18 79 13 21 23 7 21 49 24 27 99 25
13 1349656 CHETAN SHARMA                       21 48 12 28 14 72 27 21 22 37 96 31
14 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     23 29 9 70 18 35 22 41 19 56 91 38
15 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  24 21 7 99 19 27 18 64 21 46 89 44
16 1330978 ANUSHKA PANDEY                      24 21 8 89 18 35 13 95 16 81 79 57
17 1366632 NEERAV ATRI                         21 48 9 70 16 59 14 91 16 81 76 63
18 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               23 29 12 28 13 77 17 70 10 109 75 66
19 1340038 SHREYA GHOSH                        22 36 7 99 21 16 14 91 11 105 75 66
20 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   20 57 7 99 11 96 14 91 19 56 71 74
21 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               17 87 9 70 12 91 15 82 17 72 70 76
22 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                23 29 9 70 16 59 7 120 13 97 68 78
23 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 16 95 9 70 14 72 12 101 14 92 65 91
24 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               15 102 7 99 18 35 13 95 12 102 65 91
25 1338487 SHATAKSHI                           26 9 6 109 9 110 9 115 14 92 64 93
26 1338251 ASHISH JHA                          16 95 9 70 12 91 14 91 12 102 63 95
27 1439601 NIKITA                              26 9 6 109 10 103 9 115 9 114 60 101
28 1363492 AYUSHI NEHRA                        23 29 7 99 8 115 8 117 12 102 58 107
29 1414199 DEV                                 19 65 6 109 6 122 10 109 16 81 57 109
30 1442700 DIVYA                               13 117 6 109 15 65 6 123 16 81 56 110
31 1331081 SAKSHAM MISHRA                      14 113 11 39 9 110 9 115 12 102 55 111
32 1344882 SAHIL SINGH                         20 57 6 109 11 96 9 115 6 123 52 116
33 1441230 ASHRITA SRIVALLI  19 65 9 70 8 115 5 124 8 120 49 120
34 1389267 YUG  SHARMA                         19 65 8 89 7 119 6 123 8 120 48 121