TEST TYPE-(MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE- 04-11-2017 (TOTAL-2696 )

TEST TYPE-(MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ),TEST DATE- 04-11-2017 (TOTAL-2696 )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR BRANCH
1 1257269 SANYAM AHUJA 116 9 85 14 116 17 317 6 SEC,-12
2 1178333 AMISH MITTAL 83 392 47 209 102 154 232 167 SEC,-12
3 1344763 SAKSHAM SONI 110 39 35 406 85 503 230 174 SEC.-8
4 1009312 PANKIL KALRA 46 1326 51 158 85 503 182 519 SEC,-12
5 1190504 AKHIL JAIN 39 1476 37 359 88 427 164 728 SEC.-8
6 1229793 ACHAL KUMAR JHA 59 964 21 851 52 1513 132 1165 SEC.-8
7 1445644 NIDHI MISHRA 44 1370 -3 1914 82 600 123 1275 SEC.-8
8 1439546 SOUMYA SHOBHANA 25 1750 13 1189 75 809 113 1399 SEC.-8
9 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH 0 1949 93 6 4 1955 97 1609 SEC.-8
10 1445839 MANSI SINGH 18 1830 12 1242 65 1119 95 1627 SEC.-8
11 1189642 KAIMAN YADAV 40 1455 -7 1947 51 1538 84 1729 SEC,-12
12 1179293 SAMRIDHI SHARMA 24 1767 9 1406 31 1845 64 1847 SEC.-8
13 1255101 AMRITESH ALOK 18 1830 14 1137 17 1931 49 1909 SEC.-8
14 1194561 SUMIT SINGH -3 1954 10 1364 37 1788 44 1917 SEC.-8
15 1305902 TUSHAR THAKUR 13 1871 8 1448 21 1917 42 1926 SEC.-8