(RTS-2) XII IIT IC ON 27.11.2017 RESULT (ATTENDED :221)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(RTS-2) XII IIT IC ON 27.11.2017 RESULT  (ATTENDED :221)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1232655 AVINASH CHAUDHARY        49 41 22 84 46 8 117 31
2 1249657 LOKESH ROY               86 7 5 183 24 86 115 33
3 1184071 PRACHI SINGH             34 80 33 48 47 4 114 35
4 1212254 NISHANT RAJ              43 52 31 54 38 36 112 38
5 1234815 DEV RISHI                49 41 22 84 40 28 111 39
6 1236408 SAGAR SRIVASTAVA         42 56 17 113 48 3 107 45
7 1301954 ANKIT RAJ                55 28 0 209 36 40 91 68
8 1235357 PRAGYAN SINGH            29 101 14 138 44 15 87 73
9 1291262 SHIVANI KUMARI           35 77 16 125 21 102 72 97
10 1253595 RAHUL KUMAR              54 29 8 167 7 185 69 102
11 1254570 ABHISHEK KUMAR YADAV     38 69 0 209 27 69 65 112
12 1311828 ROHIT ATRI               28 105 24 74 8 181 60 124
13 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR      40 62 1 203 16 136 57 128
14 1440777 RAVI KUMAR VERMA         25 120 16 125 0 214 41 160
15 1309991 PULKIT SINGH SINGARIA    18 146 27 61 -6 219 39 167
16 1303458 ABHINAV RAJ              7 189 10 158 21 102 38 170
17 1233954 SHASHANK KESARWANI       7 189 10 158 17 129 34 177