PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 27.11.2017 RESULT (ATTENDED : 1724)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 27.11.2017 RESULT (ATTENDED : 1724)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (136) M-RANK PHY   (136) P-RANK CHE    (136) C-RANK TOT (408) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA 117 21 103 71 71 205 291 38
2 1344763 SAKSHAM SONI        96 179 65 702 44 844 205 414
3 1439546 SOUMYA SHOBHANA     41 1400 59 904 47 717 147 1118
4 1229793 ACHAL KUMAR JHA     40 1421 66 670 38 1036 144 1156
5 1189530 HARDIK SINGH        43 1360 62 810 25 1445 130 1323
6 1181711 ANKUSH KHANNA       53 1160 40 1509 32 1228 125 1390
7 1232665 JYOTI               36 1492 52 1144 37 1060 125 1390
8 1190504 AKHIL JAIN          38 1463 46 1332 19 1568 103 1562
9 1201269 ABHISHEKSHARMA 16 1700 44 1399 33 1185 93 1620
10 1445644 NIDHI MISHRA        24 1654 42 1456 26 1409 92 1626
11 1179293 SAMRIDHI SHARMA     25 1642 38 1548 27 1372 90 1634
12 1194561 SUMIT SINGH         32 1567 32 1642 20 1549 84 1662
13 1230377 RISHABH             23 1663 32 1642 16 1617 71 1701
14 1389924 RAHUL VYAS          21 1675 49 1245 -2 1723 68 1707
15 1305902 TUSHAR THAKUR       14 1709 29 1681 9 1690 52 1718