PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 12.11.2017 RESULT (ATTENDED : 1054)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 12.11.2017 RESULT (ATTENDED : 1054)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (124) M-RANK PHY   (124) P-RANK CHE    (124) C-RANK TOT (372) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA     111 1 101 2 64 52 276 2
2 1190504 AKHIL JAIN           45 247 51 179 27 594 123 271
3 1189095 DEBRAJ GHOSH     34 536 45 250 34 435 113 341
4 1189962 SARTHAK DIMRI    34 536 35 403 35 414 104 422
5 1229793 ACHAL KUMAR JHA      39 390 48 210 14 928 101 451
6 1344763 SAKSHAM SONI         41 341 35 403 25 656 101 451
7 1241264 GARVIT GALGAT    42 311 26 572 28 572 96 493
8 1187106 KUNAL GUPTA      26 758 21 686 46 203 93 516
9 1201269 ABHISHEKSHARMA   19 971 43 281 27 594 89 560
10 1189642 KAIMAN YADAV     36 470 19 734 30 522 85 614
11 1181297 VANSH MISHRA         24 810 40 322 17 875 81 649
12 1194561 SUMIT SINGH          19 971 31 480 24 685 74 719
13 1176720 SUSHANT DEV      17 1009 35 403 21 768 73 732
14 1445839 MANSI SINGH          17 1009 20 714 32 479 69 771
15 1285992 KUNAL MEHTA          16 1020 24 616 23 716 63 830
16 1009312 PANKIL KALRA     27 726 19 734 16 897 62 845
17 1230377 RISHABH              22 882 21 686 16 897 59 869
18 1389924 RAHUL VYAS           21 904 29 519 8 1014 58 881
19 1181286 NEHA YADAV       21 904 14 845 20 806 55 907
20 1445644 NIDHI MISHRA         27 726 18 753 9 1003 54 915
21 1179293 SAMRIDHI SHARMA      18 992 16 805 18 857 52 939
22 1439546 SOUMYA SHOBHANA      17 1009 20 714 4 1040 41 1013
23 1371764 RAHUL YADAV          20 932 15 822 5 1035 40 1019
24 1181711 ANKUSH KHANNA        19 971 -2 1044 16 897 33 1039