PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 29.10.2017 RESULT (ATTENDED : 1565)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 29.10.2017 RESULT (ATTENDED : 1565)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (124) M-RANK PHY   (124) P-RANK CHE    (124) C-RANK TOT (372) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA     113 1 116 2 88 30 317 3
2 1187106 KUNAL GUPTA      63 275 57 593 54 572 174 379
3 1189124 SOURADIP MANDAL  43 692 54 679 72 184 169 425
4 1190504 AKHIL JAIN                37 870 66 381 61 393 164 470
5 1344763 SAKSHAM SONI              69 197 71 277 23 1413 163 480
6 1201269 ABHISHEKSHARMA   6 1529 68 338 57 495 131 852
7 1229793 ACHAL KUMAR JHA           36 904 45 962 38 1070 119 1040
8 1387434 RAMPAL 6 1529 95 63 17 1496 118 1051
9 1181297 VANSH MISHRA              17 1375 69 325 29 1296 115 1085
10 1189962 SARTHAK DIMRI    27 1154 70 300 12 1524 109 1171
11 1194561 SUMIT SINGH               26 1183 55 650 27 1347 108 1184
12 1189642 KAIMAN YADAV     17 1375 49 828 37 1096 103 1251
13 1439546 SOUMYA SHOBHANA           9 1501 48 867 35 1162 92 1359
14 1189749 ANMOL CHHETRI             5 1535 55 650 19 1476 79 1452
15 1389924 RAHUL VYAS                15 1414 33 1358 24 1396 72 1486
16 1445644 NIDHI MISHRA              24 1221 25 1507 18 1486 67 1498
17 1179293 SAMRIDHI SHARMA           14 1436 21 1546 26 1364 61 1515
18 1230377 RISHABH                   15 1414 21 1546 20 1464 56 1525
19 1445839 MANSI SINGH               8 1507 26 1494 21 1450 55 1527