PASS NEET (NEET MODEL) ON 30.10.2017 RESULT (ATTENDED :199)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 30.10.2017 RESULT  (ATTENDED :199)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA         138 16 137 26 132 1 127 3 534 1
2 1438614 AKSHARA V.R             145 8 123 49 106 9 105 13 479 6
3 1438343 BHARTI TANWAR           123 38 132 37 112 8 96 21 463 8
4 1408820 KOMAL SHORAIN           146 7 122 51 78 29 116 9 462 9
5 1440420 NIKITA B SONAWANE       131 26 115 63 63 43 130 2 439 13
6 1431448 VIDISHA SHARMA          136 19 95 94 69 35 122 4 422 17
7 1448236 ANAND BOUDH             146 7 151 10 45 66 53 85 395 34
8 1448717 RASHIKA                 125 35 102 85 55 54 107 11 389 40
9 1445770 PRIYANSHA TIWARI        124 36 99 90 83 24 55 78 361 46
10 1443474 KESHAV                  141 11 100 88 36 80 83 30 360 48
11 1441030 MUSKAM AGGARWAL         91 95 104 80 35 87 62 61 292 76
12 1442757 SAVITA                  119 48 121 53 6 183 29 118 275 80
13 1449236 ISHA SAINI              118 50 117 57 10 170 26 130 271 83
14 1432371 NAMITA KUMARI           102 79 53 156 56 53 55 78 266 84
15 1444512 PRIYANKA                92 94 65 143 24 118 73 43 254 88
16 1445144 ANJALI RAI              75 120 50 164 24 118 85 29 234 108
17 1446749 VIVEK SHARMA            85 102 63 145 33 93 51 88 232 110
18 1444648 AMIT KUMAR              66 140 72 129 34 91 45 98 217 121
19 1439585 ANUJA                   66 140 48 169 18 139 79 34 211 126
20 1447807 AYUSH KATARIA           74 122 67 140 21 132 33 111 195 137
21 1439583 SHAILY                  112 65 41 180 10 170 28 119 191 139
22 1441412 B.ANIL KUMAR            82 107 48 169 21 132 -1 197 150 164
23 1439578 PRIYANKA SAINI          52 158 27 195 14 159 37 105 130 178
24 1439541 PRIYA YADAV             62 148 0 199 4 189 21 141 87 193