IX JSTSE MOCK TEST 2 - 26.11.2017 RESULT (ATTENDED :106)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX JSTSE MOCK TEST 2  - 26.11.2017 RESULT  (ATTENDED :106)
SNO ADMNO STUDENT NAME GK     (50) RANK MATH (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         21 10 19 3 33 2 26 6 22 6 121 2
2 1389267 YUG  SHARMA                         17 35 15 23 29 13 25 10 25 2 111 3
3 1350564 AMAN SHARMA                         15 50 17 8 28 16 28 3 22 6 110 4
4 1375866 KHUSHANK GALGAT                     19 17 19 3 33 2 18 53 16 39 105 5
5 1345204 BHAVYA GOYAL                        16 43 15 23 32 5 25 10 15 50 103 7
6 1331081 SAKSHAM MISHRA                      18 26 11 65 30 9 24 15 17 29 100 12
7 1338487 SHATAKSHI                           21 10 11 65 26 26 26 6 13 74 97 15
8 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                21 10 11 65 27 21 18 53 19 14 96 17
9 1343509 AMAR PRASAD                         18 26 15 23 22 49 21 29 20 9 96 17
10 1363492 AYUSHI NEHRA                        18 26 7 97 32 5 16 70 16 39 89 31
11 1445299 VINAYAK ANAND                       12 82 15 23 25 31 20 38 17 29 89 31
12 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  10 96 15 23 29 13 17 61 15 50 86 37
13 1440961 KARTIKEYA SINGH                     16 43 9 79 25 31 18 53 14 63 82 45
14 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   21 10 12 51 19 75 14 80 12 84 78 57
15 1439601 NIKITA                              22 4 7 97 25 31 15 77 8 97 77 59
16 1338251 ASHISH JHA                          6 105 15 23 22 49 20 38 13 74 76 62
17 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               20 13 13 43 23 42 8 104 11 90 75 65
18 1366632 NEERAV ATRI                         15 50 9 79 15 87 14 80 16 39 69 74
19 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 16 43 7 97 19 75 12 91 14 63 68 78
20 1344882 SAHIL SINGH                         17 35 9 79 19 75 11 95 11 90 67 80
21 1414199 DEV                                 9 99 7 97 19 75 11 95 12 84 58 95
22 1441230 ASHRITA SRIVALLI 16 43 7 97 14 93 8 104 5 104 50 103
23 1395861 ADITYA SHARMA                       12 82 4 105 15 87 12 91 3 106 46 104