(ADV) XI IIT IZ TEST ON 05.11.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 05.11.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (136) M-RANK PHY   (136) P-RANK CHE    (136) C-RANK TOT (408) T-RANK
1 1425762 SATYAM                        89 11 85 15 66 225 240 17
2 1324394 RITIK RAJ                     45 327 62 112 74 105 181 109
3 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH           31 946 50 316 51 953 132 481
4 1434557 RITEK SAXENA                  37 582 35 1268 34 3009 106 1188
5 1330998 ASHWANI TANWAR                35 681 36 1129 35 2877 106 1188
6 1324379 ROHAN KUMAR JHA               32 887 29 2184 40 2196 101 1413
7 1379750 ARYAN GAUTAM                  25 1436 34 1413 41 2082 100 1459
8 1383843 ANANT                         22 1762 56 195 21 4133 99 1511
9 1361803 ASHISH KUMAR                  22 1762 38 948 38 2469 98 1565
10 1337305 NIKITA SINGH                  25 1436 39 860 32 3269 96 1667
11 1344781 TUSHAR KHANDURI               29 1068 29 2184 33 3154 91 1962
12 1220144 ANKIT MISHRA                  24 1532 30 2024 34 3009 88 2165
13 1336073 PRITTESH SINGH                20 2010 33 1548 31 3373 84 2432
14 1338280 CHARITRA                      19 2145 35 1268 30 3486 84 2432
15 1010441 PRINCE SINGH                  35 681 25 2899 19 4197 79 2752
16 1372298 SURAJ SINGH                   19 2145 22 3395 34 3009 75 3019
17 1380321 KANCHAN CHOWDHARY             15 2711 26 2735 32 3269 73 3142
18 1350304 PRIYANSH KUMAR                20 2010 26 2735 25 3929 71 3276
19 1371780 PANKHUR NEGI                  18 2290 30 2024 23 4038 71 3276
20 1376994 VAISHNAVI SINGH               4 4036 31 1837 35 2877 70 3325
21 1383108 ANEESH YADAV                  10 3437 17 3985 43 1813 70 3325
22 1334618 JATIN                         8 3677 22 3395 40 2196 70 3325
23 1376925 ASHISH MAURYA                 6 3870 28 2352 34 3009 68 3441
24 1380934 SHUBHAM KUMAR                 12 3159 27 2541 28 3695 67 3488
25 1380856 JATIN CHAUHAN                 13 3018 27 2541 25 3929 65 3585
26 1373353 HRITIK KUMAR                  11 3310 29 2184 22 4096 62 3743
27 1353070 DEVANSHU RAJPUT               1 4193 29 2184 32 3269 62 3743
28 1370901 MOHIT YADAV                   8 3677 24 3071 26 3855 58 3915
29 1355071 KSHITIZE MANGLA               7 3784 27 2541 22 4096 56 3984
30 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA            0 4238 34 1413 22 4096 56 3984
31 1340963 AAKANSHA KUMARI               16 2556 8 4290 32 3269 56 3984
32 1356930 ISHAAN KANDPAL                8 3677 14 4180 33 3154 55 4024
33 1374189 CHIRAG VASHISHT               14 2869 23 3235 18 4219 55 4024
34 1378493 BHANU PRATAP SINGH            10 3437 25 2899 18 4219 53 4077
35 1334375 ALANKRIT SHARMA               4 4036 27 2541 22 4096 53 4077
36 1354253 RUSHIL KUMAR                  6 3870 14 4180 33 3154 53 4077
37 1338092 YASHASVA LONKAR               1 4193 22 3395 28 3695 51 4129
38 1349747 SAM SONDHI                    8 3677 10 4278 32 3269 50 4153
39 1333216 SUJYOTI JHA                   13 3018 14 4180 17 4244 44 4229
40 1333293 AKARSH REDDY.T                10 3437 19 3778 14 4273 43 4237
41 1381079 ABHISHEK SHARMA               3 4116 22 3395 18 4219 43 4237
42 1388162 PRANAV DIKSHITH               -4 4290 15 4123 28 3695 39 4262
43 1384683 KUMAR SHUBHAM                 5 3937 12 4243 16 4254 33 4287
44 1389644 ANURANJAN KESHAV              -1 4268 18 3882 14 4273 31 4290