X NTSE - 22.10.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11_12
X NTSE - 22.10.2017 RESULT 
SNO ADMNO NAME CIVICS         8 Rank MAT           50 RANK GEO       10 RANK HIS              12 RANK ENG             50 RANK MATHS              20 RANK BIO             14 RANK PHY             13 RANK CHE             13 RANK ECO             8 RANK TOTAL     200 RANK
1 1290413 VIDHISHA MISHRA                     4 73 41 8 11 24 7 67 36 2 16 5 13 3 12 6 10 23 7 13 157 1
2 1425762 SATYAM                              6 5 39 21 12 2 8 45 25 54 16 5 10 33 11 16 11 9 7 13 145 3
3 1229911 DEEPTANSHU                          4 73 41 8 10 58 9 26 28 36 13 19 10 33 11 16 11 9 6 44 143 6
4 1249178 SHREYA                              4 73 39 21 11 24 11 5 26 50 12 31 12 9 10 27 12 3 6 44 143 6
5 1194963 HUNNY SINGH                         5 31 41 8 10 58 8 45 28 36 14 11 9 44 9 41 11 9 7 13 142 9
6 1244189 ISHAAN SINGH                        2 141 40 14 11 24 8 45 32 10 12 31 13 3 11 16 10 23 3 122 142 9
7 1385082 MAHIP SINGH                         6 5 37 41 10 58 7 67 25 54 13 19 11 22 12 6 10 23 7 13 138 11
8 1182279 SACHI SINGH                         5 31 31 94 10 58 7 67 33 7 12 31 11 22 10 27 10 23 5 90 134 15
9 1173627 PRATYASHU SHEKHAR                   3 110 40 14 11 24 7 67 24 64 14 11 8 61 10 27 10 23 6 44 133 17
10 1341652 PALAK PRATEEK                       3 110 34 70 10 58 9 26 26 50 11 45 11 22 10 27 10 23 5 90 129 25
11 1172823 DISHA ARORA                         4 73 33 77 10 58 8 45 28 36 13 19 10 33 9 41 8 62 6 44 129 25
12 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT                  6 5 40 14 8 106 9 26 26 50 10 67 9 44 9 41 5 131 6 44 128 27
13 1240351 JENNY JOSE                          5 31 32 87 8 106 9 26 30 20 7 106 8 61 10 27 9 39 6 44 124 38
14 1189212 HIRANYAMAYA DASH                    3 110 37 41 8 106 9 26 31 14 6 120 9 44 10 27 7 82 4 109 124 38
15 1230861 MAHIT GOVIL                         3 110 39 21 10 58 7 67 19 112 11 45 9 44 8 60 11 9 5 90 122 44
16 1184933 JAHANVI TIWARI                      4 73 36 50 9 89 7 67 23 79 11 45 12 9 6 101 8 62 5 90 121 45
17 1222413 YUKTI DAHIYA                        5 31 33 77 11 24 4 127 24 64 12 31 7 93 7 84 7 82 6 44 116 57
18 1340960 AVIRAL KAUSHAL                      4 73 30 100 10 58 5 114 27 41 7 106 8 61 6 101 9 39 6 44 112 69
19 1230599 LAKSHYA VEDIK                       3 110 35 62 9 89 6 91 26 50 5 129 7 93 4 129 7 82 5 90 107 80
20 1348120 D.R.HARSHITA                        5 31 29 105 9 89 6 91 23 79 8 91 5 136 5 113 5 131 5 90 100 95
21 1395747 DABBERU NAVYA                       2 141 36 50 11 24 4 127 21 94 4 140 4 149 2 153 6 109 6 44 96 105
22 1176087 VITASTA TIKU                        3 110 31 94 8 106 5 114 23 79 4 140 4 149 5 113 8 62 4 109 95 106
23 1389265 ANANNYA CHATTARAJ                   3 110 1 161 9 89 8 45 31 14 10 67 9 44 7 84 8 62 5 90 91 110
24 1340509 SHUBHAM AHLAWAT                     5 31 23 121 9 89 10 12 9 154 6 120 7 93 7 84 4 147 6 44 86 119
25 1280944 JATIN SAGAR                         2 141 14 131 3 141 6 91 13 138 9 77 9 44 2 153 4 147 6 44 68 130