TEST TYPE-MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ)-TEST DATE-21-10-2017 (TOTAL-2278)

TEST TYPE-MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ)-TEST DATE-21-10-2017 (TOTAL-2278)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1257269 SANYAM AHUJA                         101 29 74 92 66 165 241 41
2 1189124 SOURADIP MANDAL 95 80 13 1472 70 126 178 314
3 1201269 ABHISHEKSHARMA 50 951 55 331 44 658 149 608
4 1187106 KUNAL GUPTA 90 130 12 1490 47 568 149 608
5 1189095 DEBRAJ GHOSH 55 813 63 206 27 1158 145 649
6 1009312 PANKIL KALRA 32 1371 50 445 49 518 131 802
7 1188409 AASTHA LUTHRA 53 867 33 929 27 1158 113 1011
8 1241264 GARVIT GALGAT 44 1105 29 1045 32 999 105 1096
9 1189962 SARTHAK DIMRI 52 894 37 802 15 1461 104 1104
10 1189642 KAIMAN YADAV 46 1054 14 1453 33 973 93 1223