X FOUNDATION - 24.09.2017 RESULT (ATTENDED :177)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X FOUNDATION  - 24.09.2017 RESULT  (ATTENDED :177)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (32) RANK MATH (96) RANK BIO    (44) RANK PHY    (44) RANK CHE    (44) RANK TOT (260) T-RANK
1 1425762 SATYAM                              32 12 72 13 16 75 28 23 31 36 179 11
2 1228669 HRITIK SHOKEEN                      27 50 65 20 18 62 18 103 39 10 167 18
3 1182281 AYUSH SINGH                         27 50 52 32 13 96 13 142 39 10 144 29
4 1344228 LOKESH DABAS                        27 50 54 30 13 96 9 157 29 47 132 37
5 1210404 HARSH ALHAN                         32 12 49 36 8 126 14 128 29 47 132 37
6 1361870 SHAURYA                             27 50 41 52 23 32 12 144 25 68 128 41
7 1233964 YASH DAYAL                          32 12 20 117 21 46 26 30 16 126 115 63
8 1379110 PANKAJ PANDEY                       22 84 26 90 17 67 13 142 35 16 113 67
9 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 32 12 15 134 21 46 26 30 16 126 110 72
10 1228671 VIPIN KHASPARIA                     27 50 11 144 21 46 8 163 34 28 101 82
11 1308892 NITISH KUMAR                        7 159 41 52 2 159 21 74 30 41 101 82
12 1328250 HARDIK AGGARWAL                     17 117 25 95 12 102 23 60 23 83 100 84
13 1227493 ROHIT YADAV                         12 143 29 77 18 62 16 115 21 97 96 89
14 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI                 27 50 12 142 16 75 21 74 19 105 95 91
15 1206706 ANURAG TAKALKAR                     12 143 39 58 2 159 14 128 22 86 89 103
16 1182699 ROHIT                               27 50 6 161 6 135 20 77 13 135 72 133
17 1176010 DEVASHI GUPTA                       9 148 10 146 21 46 18 103 3 165 61 150
18 1343862 UJJAWAL BHANDARI                    -1 170 26 90 8 126 7 165 21 97 61 150
19 1372924 PRANAV SHARMA                       27 50 -6 175 4 150 13 142 21 97 59 152
20 1382046 ADYASHA PATNAIK                     12 143 15 134 24 27 4 170 3 165 58 153
21 1361715 KAPISHWAR                           22 84 -17 177 13 96 8 163 26 64 52 157
22 1186724 ROHAN YADAV                         -2 171 -2 170 1 162 1 175 -2 174 -4 177
23 1375995 SHUBHRA MISHRA                      2 167 -6 175 -1 172 3 172 -2 174 -4 177