TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE-28-08-2017 (TOTAL-93)

TEST TYPE-ADV)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE-28-08-2017 (TOTAL-93)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(360)
AIR
1 1195555 ADARSH KUMAR 26 13 35 4 25 27 86 6
2 1184113 VIVEK KHOKAR 26 13 31 8 27 20 84 7
3 1184005 KUNAL MAMGAIN 36 2 15 31 26 25 77 11
4 1290103 ASHISH VERMA 13 33 41 3 19 38 73 14
5 1247924 SURYA PRAKASH GUPTA 10 38 25 11 34 7 69 17
6 1188862 RAUNAK NEGI 30 7 21 21 13 48 64 20
7 1186804 SANSKAR SOGANI 26 13 20 22 18 42 64 20
8 1184099 RITIKA SHARMA 24 14 12 39 21 33 57 28
9 1303020 NIKHIL 16 25 13 34 26 25 55 30
10 1177279 ASHISH KUMAR JHA -1 49 25 11 30 10 54 32
11 1310289 AYUSHI AGARWAL 10 38 19 23 21 33 50 33
12 1310647 VAIBHAAW GANGIAN 4 47 24 15 20 35 48 36
13 1229337 ISHAN BHARDWAJ 7 44 21 21 16 44 44 40
14 1196133 NAVDEEP CHAWLA 8 41 21 21 14 46 43 41
15 1184229 ISHIKA GOSWAMI 19 19 -2 49 13 48 30 48
16 1196777 ANIRUDHA SINGLA 5 46 4 47 11 49 20 49