PASS NEET (NEET MODEL) ON 11.09.2017 RESULT (ATTENDED :224)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 11.09.2017 RESULT  (ATTENDED :224)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA                     152 25 161 1 147 6 171 2 631 1
2 1439315 SAURAV SINGH KHATI                  170 3 155 3 121 25 155 7 601 4
3 1438614 AKSHARA V.R                         166 4 138 13 117 29 170 3 591 5
4 1441030 MUSKAM AGGARWAL                     160 11 148 4 99 50 127 21 534 17
5 1408820 KOMAL SHORAIN                       141 53 121 39 85 66 156 6 503 27
6 1446192 RACHNA                              156 14 138 13 93 60 113 35 500 28
7 1440420 NIKITA B SONAWANE                   142 48 126 32 80 72 127 21 475 37
8 1407942 SANGEETA KUMARI                     140 58 100 77 80 72 125 25 445 48
9 1448717 RASHIKA                             122 105 119 45 78 77 125 25 444 49
10 1447498 SOMYA JEET                          119 113 86 102 133 14 85 76 423 58
11 1448236 ANAND BOUDH                         162 9 102 73 74 82 81 85 419 60
12 1447984 ANIL KUMAR                          122 105 118 47 103 43 41 157 384 78
13 1447354 ANKITA RAI                          106 145 84 108 68 91 110 37 368 87
14 1446749 VIVEK SHARMA                        133 84 69 154 102 45 61 117 365 88
15 1446241 SRISHTI MEENA                       147 34 70 149 18 203 109 38 344 96
16 1432371 NAMITA KUMARI                       90 160 96 85 49 127 84 79 319 106
17 1420117 PRATIKSHA DUBEY                     142 48 107 65 12 215 55 129 316 108
18 1431448 VIDISHA SHARMA                      138 64 8 224 59 108 106 45 311 115
19 1439583 SHAILY                              129 93 88 98 33 167 57 124 307 119
20 1439585 ANUJA                               133 84 72 147 16 207 75 95 296 125
21 1444648 AMIT KUMAR                          118 114 64 167 44 135 44 146 270 140
22 1444512 PRIYANKA                            97 155 81 117 23 194 52 133 253 151
23 1448350 SAKSHI RAI                          110 139 78 131 4 223 32 171 224 171
24 1411693 MANISHA                             72 186 51 186 16 207 80 90 219 176
25 1441412 B.ANIL KUMAR                        90 160 66 165 34 165 27 180 217 177
26 1445135 APARNA SINGH                        74 184 80 123 28 184 30 176 212 180
27 1447807 AYUSH KATARIA                       68 191 85 104 35 161 15 204 203 184
28 1439578 PRIYANKA SAINI                      83 170 66 165 23 194 19 198 191 187
29 1440213 SIMRAN                              65 193 44 189 26 189 36 163 171 194