NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 09.09.2017 RESULT  (ATTENDED :2416)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA      102 40 93 99 102 117 297 30
2 1344763 SAKSHAM SONI       83 226 74 404 80 510 237 252
3 1178333 AMISH MITTAL      54 943 78 320 78 556 210 453
4 1202859 SANCHIT TRIVEDI   38 1530 71 473 81 479 190 640
5 1187106 KUNAL GUPTA       52 1013 67 586 65 884 184 729
6 1201269 ABHISHEKSHARMA    43 1329 60 854 75 630 178 812
7 1229793 ACHAL KUMAR JHA    75 358 48 1440 54 1163 177 826
8 1009312 PANKIL KALRA      65 587 50 1345 44 1413 159 1065
9 1189095 DEBRAJ GHOSH      57 827 49 1391 46 1363 152 1185
10 1189124 SOURADIP MANDAL   77 314 46 1528 15 2048 138 1399
11 1445644 NIDHI MISHRA       26 1958 43 1688 60 1009 129 1518
12 1241264 GARVIT GALGAT     71 433 36 2032 19 1955 126 1566
13 1439546 SOUMYA SHOBHANA    52 1013 39 1904 29 1730 120 1655
14 1189642 KAIMAN YADAV      32 1743 44 1631 27 1779 103 1869
15 1181711 ANKUSH KHANNA      42 1366 28 2361 28 1754 98 1933
16 1232059 PRASHANT KUMAR     11 2333 34 2140 41 1472 86 2079
17 1189749 ANMOL CHHETRI      50 1085 24 2419 6 2232 80 2148
18 1230377 RISHABH            25 1995 31 2255 10 2153 66 2268
19 1389924 RAHUL VYAS         5 2401 45 1580 -1 2377 49 2374
20 1196521 SANKALP GAUR       15 2274 35 2087 -5 2412 45 2392
21 1305902 TUSHAR THAKUR      4 2414 43 1688 -4 2405 43 2400