CLASS-VII CPT-17 RESULT 10-09-2017

CLASS-VII    CPT-17 RESULT  10-09-2017
SNO ADMNO NAME MAT/32 MATH/96 BIO/44 PHY/44 CHE/44 TOT/260
      MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK
1 1329007 SAGNIK PAL 22 17 96 1 39 16 34 47 31 28 222 4
2 1338290 KHUSHAGRA GOHIL 22 17 86 23 34 39 44 11 26 45 212 12
3 1343504 AJAY PRASAD 12 55 91 11 36 18 35 38 36 11 210 14
4 1332868 HARSHAL KUMAR 22 17 87 18 36 18 39 29 26 45 210 14
5 1338246 RISHAV BHATTACHARYA 12 55 47 56 34 39 34 47 36 11 163 47
6 1333229 AADITYA MUKU 14 36 70 41 34 39 20 70 23 49 161 48
7 1348144 SHAMBHAVI 17 35 16 72 44 4 8 75 23 49 108 65
8 1364239 TEJAS SRIVASTAVA -3 76 38 63 35 19 9 73 21 61 100 67