TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE 21-08-2017

TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC-SPARK,TEST DATE 21-08-2017 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1204605 RAGHAV GARG 72 7 83 4 36 35 191 7
2 1190006 SHRESHTH 58 18 59 9 26 44 143 20
3 1247924 SURYA PRAKASH GUPTA 36 39 28 41 48 20 112 32
4 1300170 V KRISHNA CHARTANYA KUMAR 56 20 36 30 17 53 109 34
5 1248222 SATYAM DALAI 31 43 36 30 39 30 106 35
6 1184005 KUNAL MAMGAIN 39 37 33 35 32 38 104 39
7 1202870 GAURAV KAMBOJ 42 33 23 46 35 37 100 41
8 1186804 SANSKAR SOGANI 43 31 26 43 31 40 100 41
9 1303020 NIKHIL 32 42 31 38 28 42 91 44
10 1177279 ASHISH KUMAR JHA 28 46 23 46 40 27 91 44
11 1280549 ARYAN GUPTA 29 44 18 51 37 33 84 47
12 1290103 ASHISH VERMA 20 55 50 17 4 59 74 52
13 1184229 ISHIKA GOSWAMI 34 41 16 53 21 50 71 54
14 1310647 VAIBHAAW GANGIAN 9 56 49 18 8 58 66 56