TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC-SPARK ,TEST DATE-31-07-2017

TEST TYPE-MAINS)-XII-STU-IIT-IC-SPARK ,TEST DATE-31-07-2017 
S NO  ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1204605 RAGHAV GARG 115 1 53 38 30 43 198 8
2 1184005 KUNAL MAMGAIN 69 9 60 24 45 24 174 17
3 1186804 SANSKAR SOGANI 75 6 59 26 40 29 174 17
4 1248222 SATYAM DALAI 65 12 56 31 47 20 168 19
5 1290103 ASHISH VERMA 56 25 84 8 20 52 160 23
6 1184113 VIVEK KHOKAR 58 23 53 38 49 19 160 23
7 1188862 RAUNAK NEGI 42 39 52 42 46 22 140 31
8 1195555 ADARSH KUMAR 60 20 33 57 45 24 138 33
9 1280549 ARYAN GUPTA 20 56 54 35 42 25 116 45
10 1310647 VAIBHAAW GANGIAN 29 50 66 19 19 55 114 47
11 1184099 RITIKA SHARMA 28 51 46 48 40 29 114 47
12 1186791 TANISHA BERI 18 58 52 42 37 35 107 52
13 1303020 NIKHIL 29 50 50 45 28 45 107 52
14 1202870 GAURAV KAMBOJ 48 31 25 60 30 43 103 53
15 1188910 RISHIKA AHLUWALIA 43 36 33 57 16 59 92 56
16 1244240 SNEHAL SHUKLA 35 45 25 60 24 46 84 58
17 1300170 V KRISHNA CHARTANYA KUMAR 14 60 48 47 17 56 79 59
18 1229337 ISHAN BHARDWAJ 0 63 51 44 16 59 67 60
19 1196777 ANIRUDHA SINGLA 5 61 17 62 19 55 41 62