PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 06.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 06.08.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (160) M-RANK PHY   (160) P-RANK CHE    (160) C-RANK TOT (480) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                             112 14 142 13 111 35 365 6
2 1344763 SAKSHAM SONI                             76 240 118 106 62 615 256 172
3 1178333 AMISH MITTAL                             41 1410 110 156 102 68 253 182
4 1189530 HARDIK SINGH                             54 791 103 216 62 615 219 338
5 1189095 DEBRAJ GHOSH                             54 791 106 185 34 1789 194 511
6 1190504 AKHIL JAIN                               54 791 86 436 46 1247 186 586
7 1201269 ABHISHEKSHARMA                           39 1511 99 265 46 1247 184 602
8 1229793 ACHAL KUMAR JHA                          47 1088 83 491 45 1290 175 690
9 1187106 KUNAL GUPTA                              36 1673 71 748 64 560 171 735
10 1188409 AASTHA LUTHRA                            37 1620 78 582 51 1003 166 781
11 1241264 GARVIT GALGAT                            50 934 63 977 47 1197 160 865
12 1445839 MANSI SINGH                              43 1296 55 1202 57 773 155 932
13 1181438 ADARSH JOSHY                             46 1141 76 631 33 1825 155 932
14 1181286 NEHA YADAV                               51 896 65 914 30 1939 146 1050
15 1285992 KUNAL MEHTA                              53 820 42 1612 30 1939 125 1343
16 1174589 SOUMIK LAIK                              44 1244 69 797 12 2309 125 1343
17 1189642 KAIMAN YADAV                             34 1775 44 1546 41 1474 119 1438
18 1252655 ATUL ANAND JEE                           40 1457 44 1546 31 1899 115 1506
19 1176089 ISHAAN TIKU                              53 820 41 1648 21 2188 115 1506
20 1189962 SARTHAK DIMRI                            25 2140 69 797 20 2208 114 1517
21 1194561 SUMIT SINGH                              36 1673 42 1612 28 1998 106 1643
22 1179293 SAMRIDHI SHARMA                          22 2215 28 2037 50 1048 100 1718
23 1232665 JYOTI                                    28 2034 28 2037 42 1418 98 1744
24 1186737 AYUSH YADAV                              26 2103 27 2066 42 1418 95 1782
25 1445644 NIDHI MISHRA                             39 1511 28 2037 24 2112 91 1810
26 1305902 TUSHAR THAKUR                            26 2103 27 2066 35 1741 88 1843
27 1255101 AMRITESH ALOK                            36 1673 17 2255 31 1899 84 1876
28 1189749 ANMOL CHHETRI                            18 2291 22 2181 41 1474 81 1896
29 1230377 RISHABH                                  32 1862 6 2332 35 1741 73 1951
30 1255432 VIKASH SINGH                             36 1673 24 2137 12 2309 72 1958
31 1389924 RAHUL VYAS                               29 1989 18 2246 17 2257 64 1988
32 1252658 PRIYANSHI                                36 1673 12 2299 12 2309 60 2003