PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 13.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 13.08.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                             82 13 60 13 54 185 196 13
2 1189124 SOURADIP MANDAL                          64 74 42 232 17 1793 123 273
3 1189095 DEBRAJ GHOSH                             38 570 44 186 41 493 123 273
4 1344763 SAKSHAM SONI                             59 114 37 402 25 1307 121 296
5 1202859 SANCHIT TRIVEDI                          30 1046 47 124 36 705 113 376
6 1188409 AASTHA LUTHRA                            36 669 34 556 41 493 111 406
7 1190504 AKHIL JAIN                               31 969 39 326 39 581 109 444
8 1176089 ISHAAN TIKU                              45 334 31 761 25 1307 101 566
9 1187106 KUNAL GUPTA                              36 669 30 829 34 804 100 589
10 1445839 MANSI SINGH                              18 1978 41 261 35 756 94 715
11 1229793 ACHAL KUMAR JHA                          25 1436 40 290 25 1307 90 816
12 1189962 SARTHAK DIMRI                            21 1746 41 261 26 1239 88 867
13 1445644 NIDHI MISHRA                             26 1367 15 2161 43 433 84 981
14 1285992 KUNAL MEHTA                              29 1128 26 1179 28 1116 83 1007
15 1201269 ABHISHEKSHARMA                           17 2032 35 502 26 1239 78 1161
16 1189749 ANMOL CHHETRI                            21 1746 25 1278 25 1307 71 1379
17 1189530 HARDIK SINGH                             22 1669 30 829 18 1737 70 1410
18 1232059 PRASHANT KUMAR                           21 1746 19 1905 29 1062 69 1448
19 1248413 ANUSH AGGARWAL                           21 1746 33 618 13 1999 67 1501
20 1389924 RAHUL VYAS                               20 1820 18 1980 27 1176 65 1554
21 1176720 SUSHANT DEV                              24 1516 24 1379 17 1793 65 1554
22 1186737 AYUSH YADAV                              36 669 22 1601 5 2237 63 1604
23 1181711 ANKUSH KHANNA                            30 1046 16 2101 12 2060 58 1727
24 1189642 KAIMAN YADAV                             20 1820 22 1601 15 1893 57 1754
25 1232665 JYOTI                                    22 1669 11 2247 23 1409 56 1783
26 1196521 SANKALP GAUR                             14 2172 27 1084 14 1952 55 1801
27 1255432 VIKASH SINGH                             10 2249 43 207 2 2256 55 1801
28 1252655 ATUL ANAND JEE                           26 1367 16 2101 8 2189 50 1891
29 1230377 RISHABH                                  11 2240 21 1705 15 1893 47 1930
30 1252658 PRIYANSHI                                14 2172 18 1980 8 2189 40 2002
31 1179293 SAMRIDHI SHARMA                          18 1978 18 1980 1 2257 37 2010
32 1194561 SUMIT SINGH                              9 2254 15 2161 7 2213 31 2016