IX FOUNDATION - 20.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 20.08.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  40 100 80 89 40 3 30 260 30 107 220 6
2 1374134 RIYA MITTAL                         40 100 75 203 31 43 40 36 31 55 217 7
3 1445299 VINAYAK ANAND                       40 100 80 89 25 197 35 141 30 107 210 25
4 1344243 MANOJ KUMAR                         40 100 75 203 35 20 25 352 30 107 205 38
5 1340065 ARNAV PANDEY                        40 100 75 203 30 99 31 158 26 138 202 42
6 1355803 HIYA JOSHI                          40 100 75 203 25 197 35 141 20 351 195 99
7 1375866 KHUSHANK GALGAT                     35 289 80 89 31 43 25 352 20 351 191 115
8 1340038 SHREYA GHOSH                        35 289 60 401 30 99 35 141 30 107 190 131
9 1443930 PRATHAMESH NARAYAN 30 376 80 89 27 115 26 282 26 138 189 132
10 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                35 289 76 112 25 197 20 422 30 107 186 154
11 1356199 KARTIK RAI                          26 398 71 222 31 43 35 141 22 242 185 168
12 1350564 AMAN SHARMA                         40 100 75 203 25 197 25 352 20 351 185 168
13 1441027 RAHUL SHARMA                        40 100 75 203 20 297 15 472 30 107 180 204
14 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  35 289 75 203 23 203 21 381 25 227 179 208
15 1330978 ANUSHKA PANDEY                      30 376 76 112 12 408 30 260 31 55 179 208
16 1405868 HRSH DHINGRA                        30 376 75 203 20 297 25 352 25 227 175 245
17 1436367 ANUSHA BADGUJAR                     40 100 70 297 15 382 20 422 26 138 171 262
18 1407272 LAKSHAY YADAV                       22 454 70 297 16 340 25 352 35 42 168 281
19 1375608 ZOOBIA NAMEERAH SOHEL               35 289 75 203 16 340 25 352 15 425 166 292
20 1353007 TUSHAR SINGH                        35 289 65 354 25 197 25 352 15 425 165 304
21 1354811 SADHVI PANDEY                       35 289 65 354 30 99 30 260 5 504 165 304
22 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   36 114 62 369 14 387 26 282 22 242 160 328
23 1446240 ANSHIKA SARKAR                      22 454 63 359 36 6 19 425 20 351 160 328
24 1363082 PALAK KALRA                         35 289 68 300 14 387 20 422 16 386 153 357
25 1341177 SHLOK PANDEY                        21 467 60 401 16 340 25 352 30 107 152 360
26 1395861 ADITYA SHARMA                       31 305 58 412 10 452 26 282 26 138 151 364
27 1386688 UTKARSH SHUKLA                      24 440 62 369 14 387 23 358 25 227 148 374
28 1412172 PRATISHTHA SRIVASTAVA               15 511 66 323 30 99 16 447 20 351 147 381
29 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  35 289 61 386 10 452 8 510 32 45 146 390
30 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   15 511 68 300 11 424 13 478 32 45 139 410
31 1446921 PRAAVEER SINGH KALIYAR              35 289 53 444 15 382 8 510 26 138 137 417
32 1395813 VATSAL  SINGH                       25 437 65 354 5 503 20 422 20 351 135 425
33 1340966 RAHUL KAUSHAL                       15 511 56 425 18 308 23 358 22 242 134 428
34 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               25 437 52 449 15 382 20 422 20 351 132 431
35 1380302 PRINCE KUMAR                        24 440 65 354 12 408 11 490 16 386 128 444
36 1367893 RIDHIMA SOLANKI                     23 448 50 464 10 452 17 438 25 227 125 453
37 1330957 P.BHARAT NAG                        16 499 61 386 20 297 11 490 15 425 123 455
38 1377691 SWATI RAI                           20 486 43 480 20 297 8 510 30 107 121 461
39 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 20 486 55 439 5 503 25 352 15 425 120 463
40 1416751 NITIKA ARORA                        20 486 55 439 10 452 10 501 25 227 120 463
41 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               35 289 31 500 11 424 5 522 26 138 108 477
42 1338286 AKSHAT KANSAL                       16 499 42 484 8 465 16 447 16 386 98 489
43 1373439 ANUSHKA MAURYA                      35 289 25 511 -5 526 20 422 10 475 85 504
44 1395552 YASH DHIMAN                         -5 527 56 425 0 520 10 501 20 351 81 507
45 1361842 SRISHTI SHARMA                      0 525 40 488 0 520 20 422 20 351 80 510
46 1415014 RIPU THE AMAN                       20 486 12 521 3 511 7 512 -4 525 38 523
47 1362470 SHIVANG DAHIYA                      5 522 10 524 5 503 0 526 0 518 20 527