IX FOUNDATION - 13.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 13.08.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (80) RANK MATH (160) RANK BIO    (80) RANK PHY    (80) RANK CHE    (80) RANK TOT (480) T--RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         60 44 146 55 75 14 71 20 80 29 432 9
2 1345204 BHAVYA GOYAL                        57 54 147 47 75 14 65 55 75 90 419 18
3 1338288 ARYAN CHUG                          50 137 140 103 70 56 70 28 75 90 405 31
4 1375866 KHUSHANK GALGAT                     50 137 145 78 65 109 60 96 75 90 395 42
5 1389267 YUG  SHARMA                         57 54 146 55 67 62 42 293 71 116 383 62
6 1377882 MEDHA VATSAL                        48 151 142 85 57 183 61 78 71 116 379 71
7 1344243 MANOJ KUMAR                         37 290 120 230 70 56 61 78 80 29 368 96
8 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  45 202 128 179 60 170 53 151 80 29 366 101
9 1338487 SHATAKSHI                           53 88 123 206 60 170 57 116 71 116 364 108
10 1349656 CHETAN SHARMA                       53 88 150 41 40 385 55 142 66 192 364 108
11 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  37 290 115 261 70 56 62 63 80 29 364 108
12 1350564 AMAN SHARMA                         21 463 133 156 65 109 55 142 80 29 354 136
13 1356199 KARTIK RAI                          39 270 134 153 52 249 66 39 62 255 353 139
14 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                50 137 130 174 50 286 45 260 65 236 340 171
15 1445299 VINAYAK ANAND                       55 85 104 325 46 314 47 219 80 29 332 189
16 1360703 ARYAN AARAV                         15 503 116 251 71 20 62 63 66 192 330 196
17 1331081 SAKSHAM MISHRA                      30 396 104 325 55 237 65 55 75 90 329 201
18 1363492 AYUSHI NEHRA                        49 142 104 325 60 170 50 186 65 236 328 203
19 1343509 AMAR PRASAD                         45 202 105 320 45 336 56 126 75 90 326 209
20 1374199 SANIA KATARIA                       42 221 106 312 65 109 52 156 56 335 321 222
21 1340065 ARNAV PANDEY                        25 432 130 174 65 109 45 260 55 372 320 225
22 1440961 KARTIKEYA SINGH                     34 334 147 47 40 385 27 476 70 167 318 229
23 1336046 PRAKHAR GOHIL                       47 158 110 295 51 256 42 293 66 192 316 236
24 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               20 474 104 325 70 56 47 219 75 90 316 236
25 1340038 SHREYA GHOSH                        40 260 105 320 60 170 50 186 60 307 315 239
26 1441027 RAHUL SHARMA                        50 137 91 384 60 170 50 186 60 307 311 252
27 1395861 ADITYA SHARMA                       -1 573 125 204 58 176 59 99 67 175 308 260
28 1443930 PRATHAMESH NARAYAN GUPTA            22 453 99 349 65 109 44 268 68 169 298 285
29 1407272 LAKSHAY YADAV                       17 487 139 108 56 203 42 293 42 486 296 287
30 1353007 TUSHAR SINGH                        50 137 90 389 45 336 45 260 65 236 295 292
31 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  37 290 71 471 65 109 52 156 70 167 295 292
32 1341177 SHLOK PANDEY                        35 328 87 406 47 305 50 186 66 192 285 318
33 1355803 HIYA JOSHI                          31 368 105 320 60 170 10 565 71 116 277 332
34 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   10 534 108 301 52 249 31 439 70 167 271 347
35 1330978 ANUSHKA PANDEY                      28 406 88 402 42 355 46 237 62 255 266 351
36 1405868 HRSH DHINGRA                        30 396 85 416 50 286 35 401 60 307 260 365
37 1372017 SIDDHANT MISHRA                     35 328 110 295 5 572 45 260 65 236 260 365
38 1367893 RIDHIMA SOLANKI                     13 515 91 384 50 286 40 337 60 307 254 373
39 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               21 463 102 332 58 176 26 488 45 468 252 376
40 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     21 463 83 427 55 237 31 439 62 255 252 376
41 1330957 P.BHARAT NAG                        14 508 69 480 52 249 37 365 66 192 238 420
42 1363082 PALAK KALRA                         37 290 74 457 31 459 35 401 59 314 236 426
43 1346378 AARYA SINHA                         4 558 68 485 60 170 42 293 55 372 229 434
44 1436367 ANUSHA BADGUJAR                     11 525 78 444 62 120 22 519 42 486 215 459
45 1445574 LAKSHAY SABHARWAL                   28 406 74 457 28 481 34 408 51 398 215 459
46 1412172 PRATISHTHA SRIVASTAVA               5 555 70 475 57 183 16 546 61 272 209 472
47 1338251 ASHISH JHA                          40 260 60 506 25 508 40 337 40 511 205 478
48 1350551 AADITYA SINGH                       20 474 55 519 45 336 35 401 50 436 205 478
49 1380302 PRINCE KUMAR                        22 453 75 454 18 538 27 476 62 255 204 480
50 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   10 534 50 537 55 237 35 401 50 436 200 491
51 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   3 561 51 533 56 203 39 340 51 398 200 491
52 1373439 ANUSHKA MAURYA                      40 260 50 537 35 431 20 536 40 511 185 510
53 1344882 SAHIL SINGH                         48 151 28 561 46 314 33 414 29 548 184 511
54 1375608 ZOOBIA NAMEERAH SOHEL               15 503 54 525 16 544 35 401 50 436 170 525
55 1340966 RAHUL KAUSHAL                       20 474 56 516 22 519 15 554 55 372 168 526
56 1377691 SWATI RAI                           10 534 54 525 26 498 36 377 35 533 161 532
57 1326493 VIBHOR CHATURVEDI                   3 561 30 558 58 176 23 513 43 477 157 533
58 1338286 AKSHAT KANSAL                       5 555 65 495 46 314 10 565 26 552 152 538
59 1361842 SRISHTI SHARMA                      -5 577 70 475 30 473 10 565 45 468 150 540
60 1354811 SADHVI PANDEY                       17 487 53 528 32 452 23 513 25 556 150 540
61 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 0 570 50 537 16 544 40 337 5 574 111 559
62 1362470 SHIVANG DAHIYA                      10 534 0 577 20 531 20 536 45 468 95 563
63 1405298 DEVRAJ                              5 555 16 571 17 539 8 569 16 565 62 574