TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-18-04-2017

TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-18-04-2017
S NO ROLLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1371691 ASHLY JOHNSON 20 36 14 35 27 28 61 30
2 1379591 MIHIR JANGRA 20 36 9 45 27 28 56 35
3 1362925 AAYUSHI MER 19 38 8 52 26 31 53 41
4 1361877 AVNI TYAGI 8 58 25 9 12 64 45 47
5 1377034 VAIBHAV BARWAL 21 33 0 70 20 46 41 50
6 1360966 NISHTA NANDA 7 63 10 44 20 46 37 55
7 1370897 SHAILESH KUMAR 14 43 8 52 15 57 37 55
8 1189247 SAMIKSHA 15 42 7 59 13 63 35 60
9 1360250 AKASH SINGH 8 58 8 52 15 57 31 62
10 1360833 ANKIT EKKA 7 63 1 69 13 63 21 66