TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP ,.TEST DATE-31-03-2017

TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP ,.TEST DATE-31-03-2017
S NO ROLL_NO NAME MAT

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1355064 UDAI GIRISH 7 32 11 20 16 14 34 13
2 1362925 AAYUSHI MER 11 19 18 6 -2 93 27 22
3 1360250 AKASH SINGH 15 11 4 51 4 62 23 26
4 1368327 SIDDHARTHA SATYARATHI 3 59 5 48 7 41 15 46
5 1360966 NISHTA NANDA 6 37 3 60 3 67 12 53
6 1369247 SNEHA MATHUR -1 100 4 51 7 41 10 67
7 1369258 SHRISTY SHREYA 0 86 4 51 4 62 8 74
8 1353036 MALEMSANA THOKCHOM 3 59 5 48 -5 107 3 86
9 1362283 KARTIK NANDKUMAR 5 40 -10 110 6 46 1 94
10 1369235 SOHANG KAPUR 0 86 -2 100 2 73 0 97
11 1368000 ARYAN BATRA -3 108 1 72 -6 109 -8 106