TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-30-03-2017 (TOTAL-167 )


TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-30-03-2017 (TOTAL-167 )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR  TOT

120)
AIR
1 1368327 SIDDHARTHA SATYARATHI 11 46 17 46 14 82 42 51
2 1362925 AAYUSHI MER 16 26 13 66 12 91 41 55
3 1355064 UDAI GIRISH 5 73 27 6 8 103 40 57
4 1369235 SOHANG KAPUR 4 79 18 38 16 68 38 64
5 1360966 NISHTA NANDA 5 73 19 34 11 96 35 73
6 1369247 SNEHA MATHUR 3 85 13 66 19 49 35 73
7 1353036 MALEMSANA THOKCHOM 0 98 17 46 12 91 29 81
8 1369258 SHRISTY SHREYA -1 101 11 73 15 81 25 94
9 1362283 KARTIK NANDKUMAR 5 73 15 55 5 109 25 94
10 1368000 ARYAN BATRA 3 85 8 81 13 87 24 95
11 1367850 PRIYANKA -1 101 13 66 10 100 22 99
12 1360250 AKASH SINGH -3 109 16 53 4 110 17 104
13 1367844 PREETI -3 109 3 95 15 81 15 107