TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-29-03-2017

TEST TYPE-MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE-29-03-2017
S NO ROLL_NO NAME MAT

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR 
1 1355064 UDAI GIRISH 28 27 20 21 6 80 54 34
2 1369247 SNEHA MATHUR 16 61 15 45 10 63 41 54
3 1361877 AVNI TYAGI 13 68 13 55 12 52 38 56
4 1360966 NISHTA NANDA 0 99 13 55 23 22 36 60
5 1367850 PRIYANKA 12 70 9 71 15 44 36 60
6 1369258 SHRISTY SHREYA 12 70 12 59 11 56 35 63
7 1368327 SIDDHARTHA SATYARATHI 20 50 7 73 7 76 34 64
8 1362925 AAYUSHI MER 6 86 14 49 10 63 30 71
9 1368000 ARYAN BATRA 11 76 6 76 10 63 27 75
10 1362283 KARTIK NANDKUMAR 4 91 16 36 4 88 24 79
11 1360250 AKASH SINGH 5 88 9 71 7 76 21 88
12 1353036 MALEMSANA THOKCHOM 2 96 15 45 4 88 21 88
13 1369235 SOHANG KAPUR 10 80 -1 97 9 70 18 92
14 1360833 ANKIT EKKA -1 100 3 88 -1 102 1 101