TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-23-01-2017

TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-23-01-2017
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1188390 ARUL KUMAR 17 15 29 7 38 13 84 8
2 1184113 VIVEK KHOKAR 14 36 18 40 44 4 76 13
3 1261509 DIKSHANT RAJWAL 16 21 22 17 30 33 68 30
4 1300740 NARENDER 12 46 29 7 27 43 68 30
5 1184099 RITIKA SHARMA 15 28 18 40 29 40 62 39
6 1190006 SHRESHTH 15 28 18 40 29 40 62 39
7 1195555 ADARSH KUMAR 12 46 19 32 31 29 62 39
8 1280549 ARYAN GUPTA 14 36 17 44 29 40 60 41
9 1180983 HARSHIT JAIN 15 28 18 40 26 44 59 43
10 1248222 SATYAM DALAI 16 21 16 49 25 45 57 44
11 1188862 RAUNAK NEGI 14 36 17 44 24 47 55 47
12 1249493 JAYANT SINGH 12 46 19 32 24 47 55 47
13 1184005 KUNAL MAMGAIN 9 50 16 49 29 40 54 49
14 1198580 AMOGH ANAND 14 36 20 27 20 50 54 49
15 1184229 ISHIKA GOSWAMI 10 48 14 50 21 49 45 50