TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH.TEST DATE-30-01-2017

TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH.TEST DATE-30-01-2017
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(120)
AIR
1 1188390 ARUL KUMAR 26 13 38 9 11 24 75 11
2 1189373 SAURABH KUMAR 7 45 27 25 31 3 65 14
3 1261509 DIKSHANT RAJWAL 10 39 35 12 18 9 63 17
4 1195555 ADARSH KUMAR 16 24 33 15 13 19 62 18
5 1184005 KUNAL MAMGAIN 27 11 22 31 8 38 57 21
6 1184099 RITIKA SHARMA 8 43 38 9 10 28 56 22
7 1202870 GAURAV KAMBOJ 7 45 31 21 17 10 55 23
8 1204605 RAGHAV GARG 20 16 21 32 9 33 50 30
9 1195554 SATWICK PANDEY 9 42 22 31 10 28 41 33
10 1196133 NAVDEEP CHAWLA 14 26 15 39 11 24 40 37
11 1186804 SANSKAR SOGANI 24 15 13 43 3 46 40 37
12 1300170 V KRISHNA CHARTANYA KUMAR 17 20 19 34 4 44 40 37
13 1249493 JAYANT SINGH 11 37 24 28 4 44 39 38
14 1261462 S ILAKKIYA 12 33 18 36 8 38 38 39
15 1284052 TANISHA BHAROL 12 33 13 43 12 21 37 41
16 1184113 VIVEK KHOKAR 12 33 14 40 9 33 35 42
17 1300740 NARENDER 14 26 12 44 6 41 32 43
18 1184229 ISHIKA GOSWAMI 9 42 13 43 8 38 30 44