PHASE-III (MAINS) GT - 3 - ON 09.02.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PHASE-III (MAINS) GT - 3 -  ON 09.02.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI       95 5 110 1 81 4 286 1
2 1186984 ARSH GAUTAM        90 12 86 18 35 538 211 15
3 1202548 ESHITA             67 99 50 321 48 149 165 92
4 1005031 ACHIN KHATTAR      41 769 73 73 24 1083 138 252
5 1008975 ASHUTOSH DAS       20 1790 39 578 56 66 115 524
6 1011152 REETVIK CHATTERJEE 36 994 27 1154 29 811 92 954
7 1011225 UTSAV AKARSHAN     32 1203 34 780 23 1156 89 1028
8 1011804 ABHISHEK KUMAR     21 1739 27 1154 37 444 85 1134
9 1016233 DEVANG VERMA       15 1956 41 514 22 1200 78 1291
10 1008889 SHUBHJAY KUMAR     18 1859 38 616 20 1318 76 1336
11 1008943 REENA DEVI         10 2070 35 739 30 759 75 1363
12 1012016 AAYUSH             29 1373 23 1389 16 1572 68 1561
13 1011715 ARIHANT JAIN       23 1652 32 850 11 1855 66 1622
14 1011672 MAYANK KANDPAL     14 1980 25 1284 23 1156 62 1718
15 1013524 SHIVAM KUMAR       30 1320 14 1957 17 1505 61 1738
16 1068857 RISHABH SHARMA     19 1823 20 1574 21 1249 60 1756
17 1011805 SAGAR KUMAR        -4 2216 23 1389 25 1024 44 2038
18 1013092 DIVYANSHU KUMAR    5 2140 26 1210 4 2106 35 2124
19 1013350 SURBHI KUMARI      19 1823 6 2215 10 1896 35 2124
20 1013241 RISHABH RAWAT      -1 2206 34 780 -1 2202 32 2152
21 1018565 ROSHAN MISHRA      4 2154 8 2197 5 2074 17 2210