PHASE-III (MAINS) GT - 2 - ON 02.02.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PHASE-III (MAINS) GT - 2 -  ON 02.02.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI        107 1 110 14 110 1 327 1
2 1186984 ARSH GAUTAM         80 38 100 45 90 7 270 9
3 1010283 HUNARPREET SINGH    57 371 91 113 61 227 209 100
4 1011225 UTSAV AKARSHAN      57 371 69 422 52 425 178 238
5 1012016 AAYUSH              52 531 82 202 34 1304 168 324
6 1008975 ASHUTOSH DAS        14 2716 62 575 61 227 137 692
7 1008878 HARSH SHARMA        40 1094 48 992 31 1514 119 1034
8 1008889 SHUBHJAY KUMAR      7 3026 70 408 28 1764 105 1396
9 1011672 MAYANK KANDPAL      14 2716 46 1059 44 750 104 1428
10 1011804 ABHISHEK KUMAR      32 1582 38 1401 30 1597 100 1530
11 1016233 DEVANG VERMA        28 1841 42 1220 28 1764 98 1583
12 1014904 MAYANK              28 1841 51 893 11 2942 90 1789
13 1202548 ESHITA              24 2116 57 720 4 3142 85 1898
14 1011728 SAMRAT PUNIA        4 3126 42 1220 30 1597 76 2139
15 1011745 PRATHAM JOSHI       16 2609 34 1588 18 2549 68 2377
16 1008943 REENA DEVI          20 2365 10 2742 25 1985 55 2682
17 1011839 SHUBHAM SINGH       5 3087 15 2514 29 1672 49 2794
18 1084679 SACHIN KUMAR        13 2750 20 2272 11 2942 44 2883
19 1145805 SURYA VARDHAN       10 2900 19 2318 4 3142 33 3041
20 1065405 AMAN KUMAR          6 3057 4 2965 21 2347 31 3061
21 1156430 AYUSH RAJ           22 2242 -11 3175 16 2674 27 3098
22 1020959 SACHIN RAJPUT       11 2845 -3 3135 12 2893 20 3142
23 1018565 ROSHAN MISHRA       2 3158 -5 3160 19 2491 16 3158