PHASE-III (MAINS) GT - 1 - ON 30.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PHASE-III (MAINS) GT - 1 -  ON 30.01.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI         105 30 105 6 105 4 315 4
2 1186984 ARSH GAUTAM          115 6 95 17 85 52 295 11
3 1012786 YUVRAJ DAGAR         85 158 75 88 76 108 236 57
4 1011225 UTSAV AKARSHAN       66 493 42 496 50 518 158 390
5 1005031 ACHIN KHATTAR        44 1193 57 229 43 734 144 537
6 1013524 SHIVAM KUMAR         38 1386 43 479 56 376 137 623
7 1010283 HUNARPREET SINGH     62 587 46 410 27 1427 135 647
8 1012016 AAYUSH               75 332 28 1021 21 1738 124 795
9 1202548 ESHITA               49 1016 39 578 26 1488 114 953
10 1008878 HARSH SHARMA         19 2028 32 838 59 313 110 1016
11 1008975 ASHUTOSH DAS         23 1904 29 977 54 427 106 1084
12 1011720 RITHWIK PATRA        35 1472 30 923 35 1045 100 1194
13 1011152 REETVIK CHATTERJEE   43 1222 22 1334 34 1083 99 1212
14 1011804 ABHISHEK KUMAR       11 2271 38 596 35 1045 84 1492
15 1008881 NAMAN AGGARWAL       49 1016 20 1463 13 2142 82 1526
16 1008889 SHUBHJAY KUMAR       16 2126 18 1569 44 701 78 1604
17 1145805 SURYA VARDHAN        7 2368 32 838 38 900 77 1619
18 1009640 ANUBHAV MATTOO       26 1802 30 923 20 1793 76 1638
19 1068857 RISHABH SHARMA       17 2100 27 1067 27 1427 71 1726
20 1011839 SHUBHAM SINGH        20 1994 15 1749 17 1945 52 2034