PHASE-III (ADV) GTA - 2 - ON 15.02.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PHASE-III (ADV) GTA - 2 -  ON 15.02.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186984 ARSH GAUTAM       64 25 91 4 69 4 224 6
2 1012786 YUVRAJ DAGAR      63 29 63 33 34 69 160 31
3 1010283 HUNARPREET SINGH  32 101 41 93 44 45 117 74
4 1011225 UTSAV AKARSHAN    40 84 24 133 18 141 82 123
5 1008881 NAMAN AGGARWAL    35 93 24 133 20 131 79 128
6 1011804 ABHISHEK KUMAR    33 97 27 128 17 146 77 132
7 1008878 HARSH SHARMA      17 149 33 112 13 164 63 148
8 1012784 KUNWAR CHIRAG     10 170 16 165 21 126 47 160
9 1018565 ROSHAN MISHRA     0 187 13 172 14 160 27 181
10 1011805 SAGAR KUMAR       10 170 9 177 7 178 26 182