XI IIT IC ON 23.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT IC  ON 23.01.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1184071 PRACHI SINGH          23 74 46 73 55 6 124 15
2 1218235 VISHAL RAJ            20 145 52 18 49 28 121 19
3 1194570 ASHISH SINGH          25 54 44 106 46 51 115 43
4 1232655 AVINASH CHAUDHARY     13 335 45 95 55 6 113 57
5 1220774 SOMENDRA TIWARI       16 231 50 31 43 93 109 68
6 1201275 PUSHKAR               22 92 41 168 41 127 104 97
7 1176593 CHIRAG MAHAJAN        21 116 43 126 36 220 100 139
8 1239917 MANU GAUR             10 409 50 31 40 145 100 139
9 1236408 SAGAR SRIVASTAVA      14 306 42 151 41 127 97 164
10 1218452 MANJEET SHARMA        16 231 43 126 38 188 97 164
11 1234815 DEV RISHI             12 368 42 151 43 93 97 164
12 1194566 MITHLESH MISHRA       21 116 41 168 34 264 96 174
13 1206750 NITISH ADHANA         18 187 38 249 40 145 96 174
14 1235357 PRAGYAN SINGH         12 368 43 126 39 164 94 202
15 1233390 AADARSH KUMAR         21 116 41 168 32 298 94 202
16 1209705 SHIVANI MISHRA        20 145 38 249 36 220 94 202
17 1232305 ARSHDEEP KALHOTRA     20 145 38 249 35 244 93 210
18 1212070 ATUL KUMAR            22 92 38 249 31 317 91 231
19 1232657 SURAJ GUPTA           16 231 40 198 35 244 91 231
20 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV   16 231 32 370 41 127 89 249
21 1239608 SAURABH SINGH DHAMI   25 54 35 311 28 367 88 264
22 1196901 UNDRESH               16 231 35 311 35 244 86 282
23 1226933 TANMAY                21 116 30 398 32 298 83 311
24 1225667 KRITI SINGH           13 335 38 249 30 336 81 330
25 1173186 MANDALAPU ALEKHYA     19 157 31 383 31 317 81 330
26 1232339 TUSHAR                20 145 35 311 25 402 80 335
27 1233078 TUSHAR GUSIAN         16 231 31 383 32 298 79 340
28 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR   18 187 36 294 25 402 79 340
29 1231081 ADARSH KUMAR SINGH    18 187 36 294 24 410 78 348
30 1235562 VAIBHAV SHARMA        13 335 31 383 34 264 78 348
31 1233954 SHASHANK KESARWANI    14 306 33 355 30 336 77 356
32 1218231 ADARSH CHAND          13 335 25 432 38 188 76 363
33 1243958 ANKHIL MANUKONDA      18 187 31 383 27 384 76 363
34 1231823 ANURAG                15 259 32 370 27 384 74 374
35 1233950 LARAIB KAMAL ASDAR    10 409 32 370 28 367 70 400
36 1227118 YUDHVIR SINGH GODARA  14 306 27 419 21 428 62 426