TEST TYPE-PMT)-XI-STU-NORTH,TEST DATE-16-01-2017

TEST TYPE-PMT)-XI-STU-NORTH,TEST DATE-16-01-2017
S NO ROLL_NO NAME BOTANY

(180)
BR ZOOLOGY

(180)
ZR PHY

(180)
PR CHE

(180)
CR TOT

(720)
AIR
1 1183283 ABHISHEK AHLAWAT 94 24 133 3 114 5 92 12 433 5
2 1189398 PRIYANSHI JHA 132 3 96 28 78 16 100 7 406 8
3 1189402 ANJALI KUMARI 70 57 104 21 32 52 53 40 259 31
4 1253602 SAIFALI DHAYANI 84 33 66 60 38 42 67 23 255 33
5 1299973 ANOUSHKA NAIR 81 37 66 60 4 100 59 34 210 52
6 1248105 VIDUSHI SABHARWAL 62 66 84 46 22 68 13 94 181 68
7 1296055 PAYAL DUTTA 41 89 46 87 16 84 18 88 121 96
8 1303878 RIYA CHOUDHARY 0 121 79 51 22 68 0 109 101 106