TEST TYPE-MAINS)-XI-STU-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-02-01-2017

TEST TYPE-MAINS)-XI-STU-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-02-01-2017 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1261509 DIKSHANT RAJWAL 52 6 80 6 12 42 144 7
2 1188390 ARUL KUMAR 37 10 62 13 32 19 131 12
3 1204605 RAGHAV GARG 41 8 51 18 10 44 102 23
4 1186791 TANISHA BERI 24 25 43 24 19 37 86 27
5 1184113 VIVEK KHOKAR 29 17 34 42 19 37 82 30
6 1184099 RITIKA SHARMA 36 11 39 33 7 47 82 30
7 1202870 GAURAV KAMBOJ 14 39 41 29 26 25 81 31
8 1188862 RAUNAK NEGI 16 35 40 32 24 26 80 32
9 1300740 NARENDER 20 30 37 36 21 31 78 34
10 1195554 SATWICK PANDEY 15 38 40 32 23 28 78 34
11 1195555 ADARSH KUMAR 23 26 32 43 22 29 77 37
12 1189373 SAURABH KUMAR 4 47 61 14 12 42 77 37
13 1184005 KUNAL MAMGAIN 28 18 42 27 4 49 74 39
14 1284052 TANISHA BHAROL 11 41 31 44 32 19 74 39
15 1191402 HIMESH MISHRA PIYUSH 32 13 34 42 -1 50 65 41
16 1196133 NAVDEEP CHAWLA 8 44 46 21 8 46 62 43
17 1280549 ARYAN GUPTA 5 46 35 40 21 31 61 45
18 1249493 JAYANT SINGH 2 49 41 29 13 40 56 46
19 1186785 ADITYA  V NADKARNI 8 44 36 38 8 46 52 47
20 1248222 SATYAM DALAI 11 41 17 49 16 38 44 48
21 1184229 ISHIKA GOSWAMI 3 48 28 47 10 44 41 50