TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-SPARK-IZ ,TEST DATE-31-12-2016

TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-SPARK-IZ ,TEST DATE-31-12-2016 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1304731 DIVYAM SHARMA 80 217 73 68 94 15 247 33
2 1012980 NILAYAN SARKAR 53 674 51 312 76 77 180 230
3 1305322 SUPRAGYA SHRESTHA 45 865 62 171 62 245 169 285
4 1009019 S AVINASH 49 765 58 213 61 268 168 291
5 1307210 ANKIT MITTAL 34 1161 63 163 58 341 155 408
6 1010282 ANIMESH NAREDA 48 786 55 256 24 1569 127 700
7 1009642 RUCHIR ATRI 54 646 49 355 20 1711 123 762
8 1008964 ANKIT TIWARI 33 1187 35 766 53 470 121 792
9 1005039 VAIBHAV VERMA 80 217 35 766 4 1972 119 826