TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE 26-12-2016

TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE 26-12-2016 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(60)
MR PHY

(60)
PR CHE

(60)
CR TOT

(180)
AIR
1 1188390 ARUL KUMAR 24 20 30 35 43 38 97 24
2 1189373 SAURABH KUMAR 21 29 35 23 38 66 94 31
3 1204605 RAGHAV GARG 26 14 31 32 37 69 94 31
4 1261509 DIKSHANT RAJWAL 23 24 17 64 42 45 82 51
5 1180983 HARSHIT JAIN 14 59 27 43 41 52 82 51
6 1249493 JAYANT SINGH 18 41 22 47 40 57 80 54
7 1195555 ADARSH KUMAR 15 52 24 45 40 57 79 55
8 1300170 V KRISHNA CHARTANYA KUMAR 23 24 17 64 38 66 78 56
9 1280549 ARYAN GUPTA 15 52 20 53 42 45 77 58
10 1247924 SURYA PRAKASH GUPTA 17 45 15 69 40 57 72 64
11 1248222 SATYAM DALAI 12 68 18 60 37 69 67 67
12 1184229 ISHIKA GOSWAMI 17 45 10 73 38 66 65 70
13 1191402 HIMESH MISHRA PIYUSH 11 72 18 60 36 70 65 70
14 1195554 SATWICK PANDEY 15 52 14 70 33 73 62 73