TEST TYPE-ADV)-LT-IIT-SPARK,TEST DATE-02-01-2017

TEST TYPE-ADV)-LT-IIT-SPARK,TEST DATE-02-01-2017
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR PHY

(80)
PR CHE

(80)
CR TOT

(240)
AIR
1 1305322 SUPRAGYA SHRESTHA                     53 40 56 6 39 68 148 10
2 1303767 SHUBHAD MATHUR                     46 94 37 43 33 114 116 62
3 1304742 SHIVAM                               46 94 29 92 35 94 110 77
4 1303988 PAWAN KUMAR                        27 262 40 37 35 94 102 98
5 1234619 SAURAB TYAGI                         35 188 30 86 32 124 97 118
6 1255487 DUSHYANT KUMAR SINGH                 38 160 27 112 24 219 89 150
7 1229310 PANKAJ SINGH                            46 94 18 195 20 247 84 171
8 1298880 DEVASHISH ATTRI                       32 216 26 122 22 232 80 185
9 1293099 KARUN YADAV                              16 331 29 92 15 282 60 269
10 1308740 AMAN RAJ                               21 305 13 244 21 240 55 283
11 1301729 RAVI ROUSHAN KUMAR                 18 318 11 271 22 232 51 295
12 1296715 TANUJ KASAK                            11 345 25 129 7 336 43 325