TEST TYPE-ADV)-LT-IIT-SPARK ,TEST DATE-09-01-2017

TEST TYPE-ADV)-LT-IIT-SPARK ,TEST DATE-09-01-2017 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(70)
MR PHY

(70)
PR CHE

(70)
CR TOT

(210)
AIR
1 1305322 SUPRAGYA SHRESTHA 59 1 50 3 38 59 147 1
2 1303767 SHUBHAD MATHUR 34 142 50 3 41 35 125 9
3 1304742 SHIVAM 55 8 32 32 30 120 117 14
4 1301485 SUJEET KUMAR 44 42 23 81 31 111 98 49
5 1303756 PREETI 37 107 7 287 28 133 72 155
6 1255487 DUSHYANT KUMAR SINGH 11 379 34 20 27 147 72 155
7 1301729 RAVI ROUSHAN KUMAR 17 342 15 149 33 93 65 187
8 1229310 PANKAJ SINGH 17 342 25 66 12 342 54 262
9 1292184 ABHISAR AMIT 1 414 15 149 15 308 31 376