(ADV) XI IIT IZ TEST ON 02.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 12
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 02.01.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1237883 SAKSHAM SONI    49 114 21 583 10 1056 80 459
2 1174589 SOUMIK LAIK     37 895 18 743 14 737 69 706
3 1189530 HARDIK SINGH    37 895 19 686 6 1414 62 925
4 1229793 ACHAL KUMAR JHA  30 1503 28 340 2 1745 60 998
5 1195895 NIDHI MISHRA    33 1240 8 1376 15 666 56 1126
6 1190504 AKHIL JAIN      39 714 20 635 -3 1902 56 1126
7 1305902 TUSHAR THAKUR   37 895 13 1020 2 1745 52 1270
8 1255101 AMRITESH ALOK   30 1503 13 1020 2 1745 45 1531
9 1181711 ANKUSH KHANNA   30 1503 11 1157 3 1682 44 1568
10 1010438 RAHUL VYAS      26 1756 11 1157 3 1682 40 1679
11 1285992 KUNAL MEHTA     24 1863 5 1592 6 1414 35 1789
12 1230560 RAHUL YADAV     27 1722 9 1303 -1 1880 35 1789
13 1230377 RISHABH         27 1722 3 1717 2 1745 32 1840
14 1205755 PRAGATI         22 1895 2 1767 6 1414 30 1871
15 1196521 SANKALP GAUR    24 1863 5 1592 -3 1902 26 1899
1 1257269 SANYAM AHUJA      52 47 55 5 15 666 122 39
2 1178333 AMISH MITTAL      40 632 45 55 23 262 108 95
3 1189095 DEBRAJ GHOSH      32 1318 39 121 16 583 87 328
4 1183182 ANANT SHANKHDHAR  35 1075 25 425 15 666 75 556
5 1189642 KAIMAN YADAV      33 1240 32 244 5 1513 70 676
6 1201269 ABHISHEKSHARMA    32 1318 26 392 10 1056 68 732
7 1202859 SANCHIT TRIVEDI   29 1566 26 392 9 1135 64 859
8 1241264 GARVIT GALGAT     37 895 15 913 11 969 63 898
9 1187106 KUNAL GUPTA       47 203 5 1592 10 1056 62 925
10 1181286 NEHA YADAV        40 632 10 1224 11 969 61 961
11 1189124 SOURADIP MANDAL   43 427 18 743 -1 1880 60 998
12 1176720 SUSHANT DEV       26 1756 21 583 6 1414 53 1231
13 1188409 AASTHA LUTHRA     30 1503 5 1592 12 889 47 1452
14 1181438 ADARSH JOSHY      28 1644 8 1376 -2 1893 34 1809
15 1183556 SUPRIYA NEGI      30 1503 0 1836 3 1682 33 1828