TEST TYPE-XII-NEW PHASE TEST ,TEST DATE-05-12-2016

TEST TYPE-XII-NEW PHASE TEST ,TEST DATE-05-12-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(168)
MR PHY

(168)
PR CHE

(168)
CR TOT

(504)
AIR
1 1235413 MUSKAN GUPTA 20 25 40 8 34 11 94 2
2 1011692 DIVYANSH SAH 24 19 30 13 12 34 66 5
3 1230752 T PRANAY 22 21 22 21 14 28 58 6
4 1287585 SHIVANI YADAV 4 49 30 13 22 18 56 7
5 1227476 SAURAV KUMAR 4 49 14 32 24 15 42 10
6 1216128 KAPIL 8 38 22 21 2 52 32 14
7 1237806 UMESH RAJPUT 0 54 24 18 8 43 32 14
8 1189247 SAMIKSHA 6 42 16 28 -4 55 18 16
9 1229786 ISHA VERMA 6 42 -4 54 14 28 16 17
10 1236492 SAURABH YADAV 16 32 8 43 -10 58 14 18