TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-CO-SPARK-NIZ,TEST DATE-17-12-2016

TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-CO-SPARK-NIZ,TEST DATE-17-12-2016 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1013430 SHIVANGI RAUTELA 40 2290 63 115 21 1089 124 417
2 1020000 NISHANT CHAHAR 36 2612 40 810 30 359 106 916
3 1013223 ASHUTOSH TANWAR 52 1261 43 673 2 4503 97 1263
4 1009011 GAURAV SETH 42 2113 43 673 12 2664 97 1263
5 1003924 R VANI SHREE 6 4497 59 180 20 1228 85 1860
6 1012776 PRIYESH KUMAR YADAV 28 3238 29 1593 16 1868 73 2488
7 1011694 ADIT NEGI 43 2028 20 2435 7 3900 70 2663
8 1238358 J ASHWIN NAIR 15 4114 38 925 6 4064 59 3230
9 1013581 AMAN 24 3539 15 3026 18 1551 57 3335
10 1008986 YASH PREET BATHLA 29 3177 20 2435 1 4546 50 3670