TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-CO-SPARK-NIZ,TEST DATE-10-12-2016

TEST TYPE-MAINS)-SR-IIT-CO-SPARK-NIZ,TEST DATE-10-12-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1008948 SAMIYA CAUR 11 4149 70 150 57 177 138 669
2 1012791 PRASHUN CHAKRABORTY 37 2625 33 1454 53 231 123 1030
3 1013430 SHIVANGI RAUTELA 0 4588 68 175 46 428 114 1293
4 1158915 ADITYA SHEKHAR 0 4588 50 576 29 1348 79 2544
5 1008880 HARSHVARDHAN SINGH 30 3103 50 576 -5 4598 75 2703
6 1011694 ADIT NEGI 24 3480 27 1894 22 1941 73 2784
7 1010906 KUNAL KHANWALKAR 9 4260 61 280 1 4234 71 2866
8 1011018 MANSEHEJ SINGH 4 4458 64 237 0 4416 68 2967