TEST TYPE-ADV)-LT-IIT-SPARK,TEST DATE-19-12-2016

TEST TYPE-ADV)-LT-IIT-SPARK,TEST DATE-19-12-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(70)
MR PHY

(70)
PR CHE

(70)
CR TOT

(210)
AIR
1 1304237 HIMANSHU JOSHI 49 58 34 9 35 23 118 9
2 1305322 SUPRAGYA SHRESTHA 45 104 39 5 31 40 115 12
3 1303767 SHUBHAD MATHUR 43 117 34 9 33 29 110 17
4 1304742 SHIVAM 55 22 28 22 20 133 103 23
5 1229310 PANKAJ SINGH 12 466 37 7 25 80 74 110
6 1234619 SAURAB TYAGI 18 445 23 41 29 51 70 139
7 1301485 SUJEET KUMAR 24 395 15 116 29 51 68 150
8 1301729 RAVI ROUSHAN KUMAR 32 281 14 134 13 255 59 219
9 1296715 TANUJ KASAK 28 346 13 150 16 203 57 241
10 1302318 RAJNISH KUMAR GULSHAN 38 196 16 102 0 463 54 277
11 1276048 VINAY KUMAR CHAURASIYA 33 268 20 58 0 463 53 286
12 1255487 DUSHYANT KUMAR SINGH 23 414 16 102 8 355 47 340
13 1303756 PREETI 31 299 5 341 10 306 46 347
14 1308740 AMAN RAJ 22 422 12 176 4 426 38 420
15 1292184 ABHISAR AMIT 24 395 8 276 4 426 36 429