PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 24.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 24.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI        115 2 105 7 100 79 320 1
2 1186984 ARSH GAUTAM         100 13 115 1 90 223 305 3
3 1012980 NILAYAN SARKAR     61 220 81 57 96 112 238 46
4 1304731 DIVYAM SHARMA     61 220 75 99 101 58 237 50
5 1012786 YUVRAJ DAGAR        42 617 95 15 95 137 232 59
6 1305322 SUPRAGYA SHRESTHA 12 1665 90 30 101 58 203 161
7 1009019 S AVINASH          47 497 64 184 76 564 187 257
8 1307210 ANKIT MITTAL       54 340 50 370 75 600 179 308
9 1008964 ANKIT TIWARI       44 576 65 176 66 898 175 340
10 1005031 ACHIN KHATTAR       24 1235 66 169 66 898 156 537
11 1016233 DEVANG VERMA        24 1235 63 194 58 1141 145 670
12 1202548 ESHITA              18 1465 72 124 51 1340 141 716
13 1009642 RUCHIR ATRI        14 1603 52 328 71 720 137 784
14 1014502 PUNEET PRAKASH     55 319 42 577 32 1817 129 923
15 1145805 SURYA VARDHAN       5 1897 49 388 72 690 126 970
16 1010282 ANIMESH NAREDA     20 1392 44 520 60 1085 124 1006
17 1011728 SAMRAT PUNIA        29 1019 51 346 40 1645 120 1077
18 1009652 PRANSHU TRIPATHI    56 292 31 1008 31 1829 118 1107
19 1012032 RAGHAV RATHI       29 1019 24 1340 63 996 116 1134
20 1011152 REETVIK CHATTERJEE  11 1698 31 1008 66 898 108 1268
21 1010283 HUNARPREET SINGH    26 1142 36 788 46 1489 108 1268
22 1008975 ASHUTOSH DAS        2 1957 49 388 46 1489 97 1435
23 1012016 AAYUSH              12 1665 33 920 37 1726 82 1644
24 1011225 UTSAV AKARSHAN      18 1465 30 1062 34 1783 82 1644
25 1011804 ABHISHEK KUMAR      9 1776 36 788 24 1923 69 1802
26 1010284 SAGAR SHOKEEN       0 1993 18 1650 41 1623 59 1899
27 1009640 ANUBHAV MATTOO      2 1957 19 1598 30 1843 51 1948